Algemene voorwaarden

Al onze facturen zijn contant betaalbaar tenzij anders vermeld.

Om geldig te zijn dienen klachten ons schriftelijk ter kennis te worden gesteld binnen de 8 dagen na levering van de goederen. De leverings- en uitvoeringstermijnen zijn slechts ten titel van inlichting en kunnen bij vertraging geenzins eisen van schadevergoeding of vernietiging van bestellingen tot gevolg hebben.

Alle geleverde goederen, ook die in reeds verwerkte toestand, blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de factuur. Bij overschrijding van de betalingstermijn, dient de debiteur van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest te betalen van 12% per jaar alsmede een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van de openstaande bedragen met een minimum van 24,79.

Deelbetalingen worden bij voorrang aangevoerd ter delging van vervallen intresten, schadevergoedingen en mogelijk gemaakte gerechtskosten. Overschrijding van de betalingstermijn geeft ons het recht alle nog openstaande vorderingen opeisbaar te stellen.

In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd.

Share