GDPR (General Data Protection Regulation)

Europese wetgeving voor gegevensbescherming 


Daar wij ook alles in het werk stellen om uw gegevens te beschermen vragen wij u om  onze Privacy Policy  hieronder aandachtig te lezen. 

Indien u hierover nog vragen heeft mag u ons contacteren via mail info@tuinhoutsantermans.be

 of telefonisch 011/68 80 68

>PRIVACY POLICY Wij zijn ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van klanten van essentieel belang is en, daar waar wij uw persoonsgegevens verwerkt, doen wij dit conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 en van de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Deze pagina beschrijft het beleid dat op de website van BVBA Tuinhout Santermans wordt toegepast inzake de persoonlijke levenssfeer alsook de verwerking van alle informatie die verzameld wordt tijdens of naar aanleiding van uw bezoek aan deze website. Wij nodigen u dan ook vriendelijk uit om deze privacyverklaring aandachtig te lezen en kennis te nemen van de inhoud. Mogelijke toekomstige aanpassingen zijn niet uit te sluiten. Wij vragen u dan ook om geregeld deze privacyverklaring te lezen om op de hoogte te blijven van deze eventuele aanpassingen. Goedkeuring : Door gebruik te maken van onze website aangeboden door onszelf aanvaardt u dat bepaalde persoonsgegevens automatisch worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de hierna beschreven doeleinden. Doel van de verwerking van de persoonsgegevens : Bij de registratie op deze website en/of plaatsing van bestelling, offerteaanvraag of vraag om inlichtingen, zal van u een aantal persoonsgegevens gevraagd worden. Deze persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de correcte en vlotte werking van uw bestelling, een offerteaanvraag of vraag om inlichtingen en het voeren van correspondentie met u. De gegevens worden gebruikt om de door u gevraagde goederen en diensten te kunnen leveren. Deze persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op eventuele samenwerking en laten ons toe gevolg te geven aan uw vraag, in het bijzonder uw vraag naar producten, offerte of inlichtingen, voortdurend verbeteringen aan te brengen aan de website en aan de diensten/producten die u worden aangeboden, en deze aan te passen aan uw behoeften. In dit opzicht behouden wij ons het recht voor uw informatie te gebruiken voor  de ontwikkeling van diensten/producten, eventueel door beroep te doen op onderaannemers. Dankzij deze gegevens, kunnen wij u bovendien via elektronische weg of via de post op uw vragen beantwoorden, offertes, orders en facturen doorsturen. Verwerking van de persoonsgegevens en de personen die toegang hebben tot de verwerkte gegevens : De verstrekte gegevens worden opgenomen in de bestanden van BVBA Tuinhout Santermans. De gegevens zullen enkel verwerkt worden in de mate dat de verwerking nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die u met BVBA Tuinhout Santermans heeft afgesloten.  Rechtsgronden voor de verwerking : De gegevens worden verwerkt op basis van volgende rechtsgrond: - Uw toestemming, voor wat betreft het bezoek aan onze website. - Een contractuele relatie van zodra u onze producten aankoopt. Indien u zich verzet tegen de verwerking van uw gegevens, kan de overeenkomst niet verder worden uitgevoerd en kan u geen verder gebruik maken van onze diensten.  Wij delen uw persoonsgegevens met uw toestemming of indien nodig om een transactie te voltooien of een door u gevraagd product te leveren. Wanneer u betalingsgegevens verstrekt om een aankoop te doen, zullen we betalingsgegevens delen met banken en andere entiteiten die betalingstransacties verwerken of andere financiële services verlenen, en voor het voorkomen van fraude en het verminderen van het kredietrisico. Uw persoonlijke gegevens zullen niet verkocht of verzonden worden aan derden, noch openbaar gemaakt worden. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan organisaties in landen buiten de Europese Unie. BVBA Tuinhout Santermans behoudt zich wel het recht voor uw gegevens te gebruiken of openbaar te maken, wanneer dit noodzakelijk is om de integriteit van de website te vrijwaren, wanneer de wet dit eist, wanneer de verwerking voor u van levensbelang is, wanneer de verwerking moet gebeuren om een taak van openbaar belang te vervullen of nog wanneer de gegevensverwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang te behartigen. Tot slot, en voor zover u zich voorafgaand uitdrukkelijk heeft akkoord verklaard, kunnen wij uw persoonsgegevens meedelen aan leveranciers die contractueel aan ons zijn gebonden en die diensten of producten aanbieden die u mogelijks kunnen interesseren. U kan uw toestemming te allen tijde intrekken. Uw rechten met betrekking tot de door ons verzamelde gegevens Conform de Algemene verordening gegevensbescherming, beschikt u over een toegangsrecht, een recht tot wijziging en verwijdering van gegevens die op u betrekking hebben. U heeft eveneens het recht om u te verzetten tegen hun verwerking binnen de beperkingen van de wetgeving. U heeft het recht uw gegevens over te dragen aan een derde. U kunt uw rechten uitoefenen:  Door een brief te versturen aan: BVBA Tuinhout Santermans, Tongersesteenweg 175, 3800 SINT-TRUIDEN  Of via mail info@tuinhoutsantermans.be Termijn van bewaring van uw gegevens : Uw gegevens worden opgeslagen voor een periode van uiterlijk 10 jaar na stopzetting activiteiten van de BVBA tuinhout Santermans. Deze termijn is ingegeven door een wettelijke bepaling, en is conform de wettelijke bepalingen van toepassing op de contractuele relaties. Veiligheid en vertrouwelijkheid : Wij verbinden ons ertoe de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te behouden en hebben veiligheidsmaatregelen genomen om elk eventueel verlies, misbruik of elke vervalsing van deze persoonsgegevens te voorkomen. Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke en verwerker : Uw gegevens worden verwerkt door BVBA Tuinhout Santermans. U kan ons contacteren op volgend e-mailadres: info@tuinhoutsantermans.be. De gegevens worden tevens verwerkt door een door ons aangestelde verwerker: Santermans Eric. Links naar andere websites : Links die opgenomen zijn op de website zijn louter ter informatieve titel. Ondanks zorgvuldige inhoudelijke controle wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, noch voor de inhouden van externe links, noch voor de eerbiediging van een beleid inzake persoonlijke levenssfeer dat identiek is aan het beleid zoals hierbij gedefinieerd. Bij het betreden van de externe links leest u best het privacybeleid van de betrokken website door. Data Protection Officer en Gegevensbeschermingsautoriteit : Voor elke aanvullende informatie of elke klacht met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u zich wenden tot - de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, website www.privacycommission.be

Share